A Natura 2000 hálójában

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve – a madárvédelmi (2009/147/EK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelv – alapján kijelölt területek összefoglaló neve. Ebből következik, hogy a Natura 2000 területek kétféle típusát különböztetjük meg, melyek a kijelölés módjában és céljában egyaránt eltérnek. Ezek a madárvédelmi irányelv alapján kijelölt különleges madárvédelmi területek és az élőhelyvédelmi irányelv szerinti különleges természetmegőrzési területek.

A rovarok védelme szempontjából az élőhelyvédelmi irányelv a meghatározó. Az irányelv fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség megóvásához az Európai Unióban, természetes, illetve természetközeli élőhelyek, valamint vadon élő állatok és növények védelme révén. Az irányelvek igen fontos részei a mellékletek, melyek felsorolják azokat az élőhelytípusokat és fajokat, melyek uniós szinten veszélyeztetettek, vagy az adott régión belül unikálisak. Ezeket összefoglaló néven közösségi jelentőségű élőhelyeknek, illetve közösségi jelentőségű fajoknak nevezzük. A különleges természetmegőrzési területek kijelölése az élőhelyvédelmi irányelv 1. mellékletében szereplő élőhelyek és 2. mellékletében szereplő fajok állományainak előfordulása alapján történik.

 

Védett területek hálózata – vagy útvesztője

 

Az irányelvek megalkotásáig az uniós tagállamok nemzeti szinten szabályozták természetvédelmi politikájukat. Ilyen tagállami szabályozás például a hazánk uniós csatlakozása előtt kihirdetett természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeletei. A hazai jogszabályok számos természetvédelmi kérdést szabályoznak, ezek közül talán a legismertebb, hogy jogi lehetőséget adnak területek és fajok természetvédelmi célú védetté nyilvánítására. Mivel azonban a természetközeli élőhelyek és a bennük élő fajok nem ismerik az országhatárokat, hatékony védelmük érdekében már az uniós szabályozás előtt megszületett a természetvédelmi politika egységesítésének igénye.

Nemzetközi egyezmények segítik például a vonuló állatfajok megőrzését, a veszélyeztetett fajok kereskedelmének korlátozását, és lehetne sorolni azokat a természetvédelmi problémákat, melyek kezelése csupán nemzetközi összefogással valósítható meg. Nem meglepő, hogy az országhatárokkal sűrűn felszabdalt európai kontinensen is felmerült az egységes természetvédelmi szabályozás igénye. Ennek a megvalósítására alkották meg a természetvédelmi irányelveket, melyek alapján megszületett a Natura 2000 hálózat.

A Natura 2000 területek, bár speciális természetvédelmi szabályozás alá esnek, nem tekinthetők védett természeti területnek (védett természeti terület a nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek összefoglaló neve). Ennek az az oka, hogy a védett természeti területek kijelölésekor elsősorban a hazánk szempontjából fontos természeti értékek és élőhelyek megóvása volt a cél, míg a Natura 2000 hálózat esetében az uniós szinten veszélyeztetett fajok és élőhelyek megőrzésére kellett tekintettel lenni. Természetesen igen nagy az átfedés a két kategória között, tehát a védett természeti területek legnagyobb része – csaknem 90 százaléka – Natura 2000 terület is egyben, valamint az irányelvek mellékletein szereplő fajok között is csak elvétve találni olyat, amelyet hazánk nem helyezett természetvédelmi oltalom alá.

Mégis fontos különválasztani az uniós természetvédelmi irányelvek alapján kijelölt területeket és fajokat a hazai szabályozáson alapuló védettségtől, mivel igen eltérő szabályok vonatkoznak a kétféle védelmi típusra. A természetvédelmi irányelvek célja, hogy a mellékletekben szereplő fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzete ne romoljon, elterjedési területük ne csökkenjen, illetve természetesen cél az is, hogy mindezek javuljanak. Ennek eléréséhez azonban nem határoztak meg szankcionálásra szolgáló pénzben kifejezett értékeket – mint a hazánkban védett fajok esetében –, vagy olyan szigorú korlátozásokat, mint a védett természeti területeinken végzett tevékenységekre vonatkozóan. A Natura 2000 területeken például lehet gazdálkodni a kijelöléskori földhasználatnak megfelelően, ehhez agrártámogatás is igénybe vehető, azonban a terület jellegét megváltoztató, kijelölés alapjául szolgáló fajokat és élőhelyeket jelentős negatív hatással érintő beavatkozások tiltottak.

 

Mi fán teremnek ezek az irányelvek?

 

Az Európai Uniónak saját jogrendje van, és ez értelemszerűen hatással van a tagállamok jogszabályaira. Az uniós tagállamok egységes elvek mentén kialakított szabályozását különféle típusú jogi rendelkezések (jogi aktusok) segítik. Ezek a rendelet, az irányelv, a határozat, az ajánlás és a vélemény. Mindezek hierarchikus rendszerbe illeszkednek. A hierarchiában a „legerősebbnek” a rendeletek számítanak, mivel ezek hatályba lépésüktől minden tagállam számára kötelezőek és közvetlenül alkalmazandók; magánszemélyeknek, tagállamoknak, uniós intézményeknek egyaránt maradéktalanul be kell tartaniuk őket, akkor is, ha a nemzeti jogban nem jelenik meg rájuk vonatkozó szabályozás. (Ilyen természetvédelmi szempontból fontos uniós rendelet például az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014/EU rendelet).

A rendeletek után következnek az irányelvek, amelyek célkitűzéseket tartalmaznak, és csak az elérendő célokat tekintve kötelezőek a tagállamok számára. A célkitűzések megvalósításának formáját és eszközeit a tagállamok választhatják meg, tehát a nemzeti jogszabályokat az irányelvekben megállapított célkitűzésekhez kell igazítani, és csak a nemzeti szabályozás kialakítását követően lehet az irányelvekben foglaltak teljesítését a társadalmi szereplőktől is elvárni.

Az irányelvek célkitűzéseinek tagállami megvalósítása ellenőrizhető, számon kérhető, azonban jellegüknél fogva lehetőséget adnak az egyes nemzeti sajátosságok figyelembevételére, ezért az uniós természetvédelmi szabályozás kialakításához ez a legmegfelelőbb jogforrás. A két természetvédelmi irányelv azáltal is segíti a regionális sajátosságok figyelembevételét, hogy megkülönböztet 9 biogeográfiai régiót, köztük a hazánk teljes területét magába foglaló pannon biogeográfiai régiót is.

 

Európa biogeográfiai régiói (a pannon régió barna színnel jelölve)

 

Az irányelvek megvalósulásáról a tagállamok 6 évente átfogó országjelentést készítenek az irányelv mellékletein szereplő közösségi jelentőségű fajokról és élőhelyekről. A jelentésben egyebek mellett a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének változásai, veszélyeztető tényezőik és elterjedési területek változásai szerepelnek, minden fajról és élőhelyről térképes adatlapok készülnek. A legközelebbi országjelentést 2019-ben kell benyújtani az Európai Bizottság felé. A tagállami jelentésekből uniós szintű összesítések és elemzések készülnek.

 

Táblázat: Az élőhelyvédelmi irányelv mellékletein szereplő, Magyarországon előforduló rovarok (*-al jelöltek a közösségi szempontból kiemelt jelentőségű fajok. A tudományos nevek esetében itt az irányelv mellékletein szereplő megnevezést használtuk, ez eltérhet az aktuálisan elfogadott fajnévtől.)

magyar név tudományos név élőhelyvédelmi irányelv melléklete
 Szitakötők
 Zöld acsa  Aeshna viridis IV. melléklet
 Díszes légivadász  Coenagrion ornatum II. melléklet
 Ritka hegyiszitakötő  Cordulegaster heros II. és IV. melléklet
 Tócsaszitakötő  Leucorrhinia caudalis IV. melléklet
 Lápi szitakötő  Leucorrhinia pectoralis II. és IV. melléklet
 Erdei szitakötő  Ophiogomphus cecilia II. és IV. melléklet
 Sárgás szitakötő  Stylurus flavipes IV. melléklet
 Egyenesszárnyúak
 Magyar tarsza  Isophya costata II. és IV. melléklet
 Erdélyi tarsza  Isophya stysii II. és IV. melléklet
 Vöröslábú hegyisáska  Odontopodisma rubripes II. és IV. melléklet
 Álolaszsáska  Paracaloptenus caloptenoides II. és IV. melléklet
 Erdélyi kurtaszárnyú-szöcske  Pholidoptera transsylvanica II. és IV. melléklet
 Fűrészlábú szöcske  Saga pedo IV. melléklet
 Eurázsiai rétisáska  Stenobothrus eurasius II. és IV. melléklet
 Bogarak
 Szarvas ganéjtúró  Bolbelasmus unicornis II. és IV. melléklet
 Beregi futrinka  Carabus hampei  II. és IV. melléklet
 Magyar futrinka  Carabus hungaricus II. és IV. melléklet
 Vízi futrinka  Carabus variolosus II. és IV. melléklet
 Zempléni futrinka  Carabus zawadszkii II. és IV. melléklet
 Nagy hőscincér  Cerambyx cerdo II. és IV. melléklet
 Skarlátbogár  Cucujus cinnaberinus II. és IV. melléklet
 Pusztai gyalogcincér  Dorcadion fulvum cervae II. és IV. melléklet
 Gebhardt-vakfutrinka  Duvalius gebhardti II. és IV. melléklet
 Magyar vakfutrinka  Duvalius hungaricus II. és IV. melléklet
 Széles tavicsíkbogár  Graphoderus bilineatus II. és IV. melléklet
 Kék pattanóbogár  Limoniscus violaceus II. melléklet
 Szarvasbogár  Lucanus cervus II. melléklet
 Gyászcincér  Morimus funereus II. melléklet
 *Remetebogár  *Osmoderma eremita II. és IV. melléklet
 Atracélcincér  Pilemia tigrina II. és IV. melléklet
 Ráncos gyászbogár  Probaticus subrugosus II. és IV. melléklet
 Kerekvállú állasbogár  Rhysodes sulcatus II. melléklet
 *Havasi cincér  *Rosalia alpina II. és IV. melléklet
 Lepkék
 Magyar színjátszólepke  Apatura metis IV. melléklet
 Keleti lápibagoly  Arytrura musculus II. és IV. melléklet
 Sztyeplepke  Catopta thrips II. és IV. melléklet
 Magyar ősziaraszoló  Chondrosoma fiduciarium II. és IV. melléklet
 Ezüstsávos szénalepke  Coenonympha oedippus II. és IV. melléklet
 Narancsszínű kéneslepke  Colias myrmidone II. és IV. melléklet
 Vértesi csuklyásbagoly  Cucullia mixta II. és IV. melléklet
 Magyar tavaszi-fésűsbagoly  Dioszeghyana schmidtii II. és IV. melléklet
 Anker-araszoló  Erannis ankeraria II. és IV. melléklet
 Sárga gyapjasszövő  Eriogaster catax II. és IV. melléklet
 Lápi tarkalepke  Euphydryas aurinia II. melléklet
 Díszes tarkalepke  Euphydryas maturna II. és IV. melléklet
 *Csíkos medvelepke  *Callimorpha quadripunctata II. melléklet
 Budai szakállasmoly  Glyphipterix loricatella II. és IV. melléklet
 Nagy szikibagoly  Gortyna borelii II. és IV. melléklet
 Keleti mustárlepke  Leptidea morsei  II. és IV. melléklet
 Füstös ősziaraszoló  Lignyoptera fumidaria II. és IV. melléklet
 Sápadt szemeslepke  Lopinga achine IV. melléklet
 Nagy tűzlepke  Lycaena dispar  II. és IV. melléklet
 Nagyfoltú hangyaboglárka  Maculinea arion IV. melléklet
 Sötét hangyaboglárka  Maculinea nausithous II. és IV. melléklet
 Vérfű-hangyaboglárka  Maculinea teleius II. és IV. melléklet
 Kis apollólepke  Parnassius mnemosyne IV. melléklet
 Csüngőaraszoló  Phyllometra culminaria II. és IV. melléklet
 Villányi télibagoly  Polymixis rufocincta II. és IV. melléklet
 Törpeszender  Proserpinus proserpina IV. melléklet
 Farkasalmalepke  Zerynthia polyxena IV. melléklet