A Frivaldszky Imre Emlékplakett alapszabályzata

1. Az Emlékplakett neve: Frivaldszky Imre Emlékplakett.

2. A plakett előlapja: Frivaldszky Imre balra néző profilképe magas gallérral. A körirat szövege balról jobbra csupa nagybetűkből: FRIVALDSZKY IMRE EMLÉKPLAKETT 1799–1870. A plakett hátlapja: középen álló ovális keretben a Magyar Rovartani Társaság pecsétje, melyet alul félkörben széles szalag övez (ahova a mindenkori jutalmazott nevét bevésik), míg a szalag alatt hétlevelű babérág látható három bogyóval. Az érem körirata balról jobbra csupa nagybetűkből: A MAGYAR ROVARTAN KIVÁLÓ MŰVELŐJÉNEK. Középen alul hét pontból kialakított rozetta van.

3. A Frivaldszky Imre Emlékplakettnek négy fokozata (arany, ezüst, bronz és mecénás) van, amelyek mindegyike évente egyszer adható.

a) Az arany fokozattal az a magyar rovarász tüntethető ki, aki a rovartan terén nemzetközileg is kiemelkedő munkásságot fejt ki, és kiemelkedő módon vett részt a Magyar Rovartani Társaság munkájában. Ennek megítélésében mérlegelni kell az illető addigi életművét (szakirodalmi munkásságát, a magyar entomológia területén végzett sokéves oktató és szervező tevékenységét).

b) Az ezüst fokozattal az a magyar rovarász tüntethető ki, aki a rovartan terén jelentős szakmai munkásságot fejtett ki, vagy kiemelkedő módon vett részt a Magyar Rovartani Társaság munkájában. A kiemelkedő rovartani munkásság megítélésében mérlegelni kell az illető irodalmi vagy tudományos gyűjtői tevékenységét.

c) A bronz fokozattal az az ötven év alatti magyar rovarász tüntethető ki, aki a Magyar Rovartani Társaság életében több éve kiemelkedően aktív tevékenységet fejt ki.

d) Mecénás fokozattal az a természetes vagy jogi személy tüntethető ki, aki a Magyar Rovartani Társaságot anyagilag jelentősen támogatta céljainak elérésében.

4. A Frivaldszky Imre Emlékplakett odaítéléséről a Frivaldszky Plakettbizottság dönt, melynek elnöke a Magyar Rovartani Társaság elnöke, tagjai az Elnökség, a Választmány és a Számvizsgáló bizottság tagjai. A Bizottság a benyújtott javaslatokat megvitatja és titkos szavazással dönt az Emlékplakett odaítéléséről. A Plakettbizottság akkor határozatképes, ha tagjai legalább 50%-a +1 fő jelen van, a plakett odaítéléséhez a jelenlévők kétharmadának támogató szavazata szükséges.A Bizottság olyan tagjai, akik a plakett odaítélése során szóba kerülnek, a Bizottság ülésén nem vehetnek részt. Az elnököt ilyen esetben korrendben az alelnökök egyike, vagy korelnök helyettesíti.A Bizottság csak az írásos javaslatban megjelölt fokozatról szavazhat.

5. Egyenlő elbírálás esetén kivételesen bármely fokozatot egyszerre legfeljebb két személynek is ki lehet adni.

6. A Frivaldszky Imre Emlékplakett odaítélésére a Magyar Rovartani Társaság bármely tagja javaslatot tehet. A javaslathoz minden esetben részletes indoklás csatolandó. A javaslatot a Rovartani Társaság titkárának írásban kell benyújtani, legkésőbb két hónappal a közgyűlés megtartása előtt.

7. A Frivaldszky Imre Emlékplakettet oklevél kíséretében, a Magyar Rovartani Társaság évi közgyűlésén, a kitüntetett érdemeinek rövid méltatása után adják ki.

A Frivaldszky Imre Emlékplakett alapszabályzatát a 2018. február 16-i közgyűlés elfogadta.