Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Magyar Rovartani Társaság, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Magyar Rovartani Társaság adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://rovartani.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. A Magyar Rovartani Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Magyar Rovartani Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Általános adatkezelési irányelvek

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

A személyes adatok
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak
d) pontos és szükség esetén naprakészek; minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.
e) tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
f) kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

3. Az adatkezelő adatai

Név: Magyar Rovartani Társaság
Rövidített név: MRT
Angol név: Hungarian Entomological Society
Alapítás éve: 1910
Szervezet típusa: egyesület
Adószám: 18046148-1-42
Bankszámlaszám: 11708001-20399838-00000000
IBAN: HU23 1170 8001 2039 9838 0000 0000
SWIFT/BIC kód: OTPVHUHB
Nyilvántartási szám: 01-02-0001163
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartásba vételi okirat száma, időpontja: 0100/Pk.61277/1990/1, 1990.02.06.
Statisztikai számjel: 18046148-9499-529-01

A Társaságunk székhelye: 1088 Budapest, Baross u. 13.
A Társaságunk levelezési címe: 1088 Budapest, Baross u. 13.
A Társaságunk honlapja: https://www.rovartani.hu
A Társaságunk email címe: info@rovartani.hu

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:
ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
9024 Győr, Déry T. u. 11.
Telefon: +36 70 297 4811
Email: info@elin.hu

Társaságunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

a) Név: Károlyi Balázs

Cím: 1039 Budapest Királyok útja 184. 2/7.

Tevékenység: IT szolgáltatás

b) Név: ELIN.hu

Cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

Tevékenység: tárhely szolgáltatás, rendszergazda

c) Magyar Rovartani Társaság kijelölt moderátorai

Tevékenység: moderátorok

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok:

Google Analytics
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Regisztráció

Regisztráció során elkért adatok:

a) Adat: Jelszó

Célja: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

b ) Adat: Felhasználónév

Célja: A felhasználói azonosítását szolgálja.

c ) Adat: Email

Célja: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

További megadható adatok: 

Keresztnév, családi név, honlap, Életrajzi információ, avatár

A regisztráció fő célja:

A regisztrált Felhasználók a fórumbejegyzésekhez való hozzászólásának biztosítása.
1. Az érintettek köre:
Az oldalra regisztrált valamennyi érintett.
2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A regisztráció törlésével azonnal.
3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő kezeli.
4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a1088 Budapest, Baross u. 13. címen,
e-mail útján az info@rovartani.hu e-mail címen,
6. Az adatkezelés jogalapja
a Felhasználó hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdése.
a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

4. Cookie-k (sütik) kezelése

A testre szabott kiszolgálás érdekében a weboldal a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütikett (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek a bel;pett felhasználó azonosítását szolgáló sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

1) Alapvető cookie-k

Céljuk: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, felhasználók azonosítása.

Regisztrált felhasználók azonosítására szolgáló sütik: az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, “megjegyzés” funkció esetén 2 hétig tart.

Alkalmazott sütik:

a) név: wordpress_logged_in_{id}
Célja: belépett felhasználó azonosítása
Időtartam: ’emlékezzen rám’ bekapcsolásával 2 hét, nélküle session idejéig tart.

b) wordpress_sec_{id}
Célja: belépett felhasználó azonosítása
Időtartam: ’emlékezzen rám’ bekapcsolásával 2 hét, nélküle session idejéig tart.

2) Analitikai cookie-k (Google Analytics)

Céljuk: a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését teszi lehetővé.

A Google Analytis a sütiket maximum 2 évig tárolja.

Google Analytics által alkalmazott sütik:

a) név: _ga
Célja: Forgalom mérése
Időtartam: 2 év

b) név: _gid
Célja: Forgalom mérése
Időtartam: 1 nap

c) néc: _gat_gtag_UA_{id}
Célja: Forgalom mérése
Időtartam: 1 nap

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@rovartani.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat legfeljebb 1 hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

5. Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

a) Tájékoztatáshoz való jog. Magyar Rovartani Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

b) Az érintett hozzáféréshez való joga. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy ennek részleteiről tájékoztatást kapjon. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

c) Helyesbítés joga Az érintett kérheti a Magyar Rovartani Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d) Törléshez való jog. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Magyar Rovartani Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az érintett kérésére a Magyar Rovartani Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f) Adathordozáshoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) Tiltakozás joga. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

i) Visszavonás joga. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

j) Bírósághoz fordulás joga. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

k) Adatvédelmi hatósági eljárás. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

 

6. Főbb irányadó jogszabályok

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://rovartani.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon történik.

2018.05.15.